loader image

EPOXY GALLERY

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Epoxy Gallery (onderdeel van het handelshuis Discounter Europe B.V.).

1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 1. Aanbieding en offertes

2.1 Aanbiedingen en offertes van Epoxy Gallery zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

2.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Door de presentatie van de (epoxy) tafels in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze unieke tafels. Alle epoxy tafels zijn uniek en worden als maatwerk speciaal voor u met de hand gemaakt. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen, in onze showroom komen bekijken en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Alle epoxy tafels zijn uniek en worden op bestelling als maatwerk gemaakt. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden.

 1. Verzend- en montagekosten

4.1 Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzend- en montagekosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de verzend- en montagekosten hangt af van de reisafstand vanaf onze showroom tot aan de plaats waar de tafels afgeleverd moet worden. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de bestelling van uw product.

4.2 U kunt uiteraard iedere epoxy tafel bij onze showroom kosteloos ophalen tijdens de openingstijden zoals gepubliceerd op onze website.

 1. Levering

5.1 Levering vindt plaats door Epoxy Gallery, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.2 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

5.3 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Epoxy Gallery het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 1. Levertijd

6.1 De door Epoxy Gallery opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 De levertijd vangt aan nadat de door de klant de bestelling is gedaan inclusief de aanbetaling van 50% van de koopsom van de tafel (zie artikel 7.1).

6.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Epoxy Gallery niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 1. Betaling

7.1 Bij het plaatsen van de (online) bestelling van de handgemaakte maatwerk epoxytafel dient 50% van de koopprijs van de tafel te zijn voldaan. Wij gaan de tafel in productie namen na ontvangst van deze aanbetaling.

7.2 Mocht u de aankoop van de tafel na het plaatsen van de bestelling willen annuleren, dan zal 10% van de koopsom van de tafel worden gerestitueerd.

7.3 Eén dag voorafgaand aan de aflevering van de tafel dient de resterende 50% van de koopsom te zijn voldaan inclusief de eventuele aflever- en montagekosten.

7.4 Indien en voor zover de tafel in de showroom wordt opgehaald, kan de resterende 50% van de koopsom ter plaatste in onze showroom giraal dan wel contant worden afgerekend.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u – ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd – bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

 1. Herroepingsrecht

Alle tafels zijn uniek en worden op bestelling met de hand gemaakt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden ziet de klant af van zijn herroepingsrecht.

 1. Schade tijdens bezorging en / of montage en garantie

10.1 Wij verzorgen de transporten zelf en zorgen voor montage van de tafels bij u in huis. Hierbij geldt dat de tafels uitsluitend op de begane grond worden afgeleverd en / of gemonteerd, tenzij er sprake is van een lift die voldoende ruimte biedt voor transport van de tafel.

10.2 Hoewel Epoxy Gallery zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

10.3 Eventuele schade tijdens transport en/of montage kan worden geclaimd bij onze transporteur(s). Nadat de tafel is gemonteerd zal deze onze transporteur verzoeken om vast te stellen of er al dan niet sprake is van eventuele schade door transport en / of montage.  

10.4 De wettelijke garantie is van toepassing. Alle schade zal door Epoxy Gallery worden vergoed zoals vastgesteld in artikel 10.3.

10.5 Indien en voor zover er geen sprake is van enige schade aan het product (zie voorgaande artikelen), zal de klant op een inspectie rapport verstrekt door de transporteur expliciet aangeven  akkoord te zijn met de levering van het product alsmede dat er geen sprake is van zichtbare transport en/of montage schade aan de tafel.

 1. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing rekening houdend met hetgeen in artikel 10 is weergegeven.

 1. Klachten ​​​​​​​

12.1 De klant dient een door Epoxy Gallery geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen, rekening houdend met hetgeen in artikel 10 is weergegeven.

12.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Epoxy Gallery daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

12.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Epoxy Gallery in staat is hierop adequaat te reageren.

12.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

12.5 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Epoxy Gallery gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 1. Overmacht ​​​​​​​

13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Epoxy Gallery in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Epoxy Gallery kan worden toegerekend in een van de wil van Epoxy Gallery onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Epoxy Gallery kan worden verlangd.

13.2 Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

13.3 Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Epoxy Gallery 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Epoxy Gallery er weer aan kan voldoen.

13.4 Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

13.5 Epoxy Gallery is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

14. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

14.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

14.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Epoxy Gallery bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Epoxy Gallery is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 21 januari 2023

Scroll naar boven